8040

Lyrics Author: 

Hazreti Hakkin Habib

Hazret-i Hak'kın habibi sevgili bir dânesi
Olduğıyçun uldu âlem husnunun divânesi
Zât-ı pâkindir sebeb bu âlemin icâdına
Olmasa teşrifin olmazdı cihan kâşânesi
Yâ Resulâllah visâlin bezmine şâyeste kıl
Tâ gonul olsun şerâb-ı aşkımın mestânesi
Aşıkın ancak murâdı hazretinden kim ola
Aşinâ-yi nezmi hâsın âlemin bigânesi
Gene-i aşkın mahzeni olmuş Sezâyi galibâ
Kim imâret istemez bu gonlumun virânesi

The Beloved of Allah